Veilig werken met de bosmaaier

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor mensen die binnen het bedrijf met enige regelmaat de bosmaaier gebruiken. Hieronder wordt aangegeven wat in een cursus van één dag aan de orde komt.bosmaaier

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
• Zaagschoenen of –laarzen
• Zaagkleding of bosmaaier broek.
• Handschoenen
• Gehoor- en gelaatsbescherming

Uitgangspunt
Verwacht niet dat u in één dag een volleerd bediener wordt. Op deze dag staan de veiligheidsaspecten op de eerste plaats. De veiligheid niet alleen van de bediener maar van iedereen in de omgeving.

Er wordt wel eens heel makkelijk gezegd dat de diverse functies staan aangegeven op de machine en dat rest vanzelf wel komt. De werkelijkheid is vaak anders. Als een ander het doet, lijkt het wel alsof het vanzelf gaat. Qua bediening zijn er geen twee maaiers die hetzelfde reageren. Om van de verschillen in uitvoering en soorten werk nog maar te zwijgen. Om naar behoren te kunnen werken zul je inzicht moeten hebben.

Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze cursus opgezet.

Overzicht van het dagprogramma:
• Kennis maken, even voorstellen, toelichting op het programma.
• Kijken in het bedrijf; met welke maaiers gewerkt wordt en wat voor gewas moet er mee gemaaid worden.
• Theorie; aan de hand van PowerPoint presentatie.
• Lunch; in te vullen door het bedrijf.
• Praktijk; onderhoud en maaien.
• Toets; 21 vragen MC. 60% van de vragen moet juist beantwoord worden.
• Foto’s van het praktijkdeel staan op PowerPoint om te bespreken.
• Evalueren en afronden.

Pauzes; in overleg. Sommigen hebben een grote behoefte aan rookpauzes. Naar behoefte worden rookpauzes ingelast.

Theorie
Dit aan de hand van een Point presentatie. Bij delen die voor het bedrijf minder van belang zijn, wordt er met grote stappen doorgegaan. Andere dingen zullen uitgebreid aan de orde komen. De trainer maakt de voorzet voor de link naar het bedrijf. De deelnemers moeten inkoppen. Het is niet voor niets een In-company cursus. We zijn op het bedrijf en gaan van de bedrijfssituatie uit. Eenrichtingverkeer is hier uit den boze.
bosmaaier2
Praktijk:
Hier ligt het zwaartepunt van de training.
De deelnemers gebruiken de vereiste PBMs.
De trainer wil dingen zien die normaliter in het bedrijf gebeuren. In een vlak weiland zal een bosmaaier waarschijnlijk nooit gebruikt worden.
Keuze van de plaats voor praktijkwerk is dus heel belangrijk.
Verder aandacht voor het opbergen, onderhouden en inspecteren van maaier en hulpmiddelen.
Van verschillende acties worden foto’s gemaakt.

Toets:
21 vragen MC met drie antwoordmogelijkheden. Hier ligt niet het zwaartepunt van de cursus. Het zal iedereen duidelijk zijn dat iemand die de toets foutloos maakt niet per definitie de beste bediener is. Zeker niet als hij in de praktijk onveilig werkt.

Basis van het veiligheidsdenken is dat ieder die ’s ochtends gezond op het werk komt ‘s avonds weer gezond naar huis wil. Wie het daar niet mee eens is, is een gevaar voor zichzelf en anderen.

Het bedrijf zorgt voor een theorieruimte en een plaats waar in de praktijk geoefend kan worden. Tip: de vloer van de lesruimte moet wel zaagsel- en vetbestendig zijn.

De maximale groepsgrootte is 12 personen. Bij werken in de praktijk is het aantal deelnemers maximaal 8.

De deelnemer brengt zijn ‘eigen’ maaier, brandstof en gereedschap mee.

De deelnemers krijgen na afloop een certificaat.

Evalueren. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de syllabus.

  1. Geschiedenis
Zeisen, sikkels etc.
Het begin.
  1. Verschillende types maaiers
Indeling naar bouw
Indeling naar grootte en gebruik
3. Techniek
Werking van de machine
Gebruik
Onderhoud
Repareren van de starter
Tanken
Tot slot
  1. Veiligheid
Plan van aanpak
Arbeidshygiënisch beheersprincipe
Afzetten van het werkterrein
  1. PBMs
Algemeen
Richtlijnen voor het gebruik van PBMs
Onderhoud van beschermende kleding.
PBMs bij het werken met de bosmaaier.
  1. Werken met de bosmaaier
Veiligheidsaspecten
Maaien
Andere werkzaamheden
Uitlaatgassen
  1. Plantenkennis
Algemeen
1e. Bepaalde eigenschappen van planten.
2e. Giftige planten
Allergie
  1. Insectenbeten en teken
Algemeen
Allergie
Teken
Bijlage Ongevallen
Bijlage Lijst van hulpgereedschappen
Bijlage Plan van Aanpak
Bijlage Gebruikshandleiding motorzeis en bosmaaier

Geef een reactie