Nieuws

26-08-2016 3 tips voor nieuwe VCA-examinering

Voor de VCA-examinering zijn belangrijke veranderingen in voorbereiding. In mijn vorige bericht heb ik beloofd u hierover op de hoogte te houden. Ik geef u graag 3 tips bij uw voorbereiding op deze verandering. Deze informatie is vooral interessant voor:

 • Houders van VOL VCA met een resterende geldigheid van 1 maand tot 5 jaar
 • Nieuwe kandidaten VOL VCA
 • Kandidaten Basisveiligheid en VOL VCA met lees- en leerachterstand

Veranderingen en gevolgen VOL VCA wordt zwaarder en gaat verder afwijken van Basisveiligheid. Straks wordt, naast de nodige kennis, om inzicht in een gegeven situatie gevraagd. Daarvoor moeten kandidaten hun antwoorden kunnen beredeneren.

Dat heeft gevolgen voor iedereen (operationeel leidinggevenden en ZZP’ers) van wie VOL VCA geëist wordt. Zonder maatregelen zal een grotere groep mensen uitvallen bij examinering. Daarbij lopen zij en werkgevers het risico dat contracten niet meer verlengd (kunnen) worden of dat men opdrachten mist.

Voor mensen met leer- en leesmoeilijkheden is het zwaardere examen uiteraard een nog grotere uitdaging.

Hoe bereidt u zich hierop voor?

3 tips voor uw optimale voorbereiding Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe examinering geef ik u graag 3 tips mee.

 1. Geldigheid huidige VOL VCA 5 jaar of minder? Doe op korte termijn opnieuw examen. Overweeg om op korte termijn opnieuw VOL VCA-examen te doen, als de geldigheid van uw certificaat 5 jaar of korter is. U doet dan nog het huidige, eenvoudigere examen inclusief 10 jaar geldigheid. U heeft hiervoor de tijd tot en met augustus 2017.
 2. Nieuwe kandidaten VOL VCA? Doe op korte termijn examen. Voor nieuwe kandidaten VOL VCA, is het een overweging om op korte termijn examen te doen. Zij profiteren dan nog van het huidige examen inclusief 10 jaar geldigheid. U heeft hiervoor de tijd tot en met augustus 2017.
 3. Kandidaat met lees- en leerachterstand? Kies voor een training op maat. Voor kandidaten met een lees- en leerachterstand geeft een hierop afgestemde training de grootste slagingskans voor Basisveiligheid en VOL VCA. Een training voor het huidige examen kan ik u direct bieden. Ik ontwikkel momenteel een nieuwe training voor de nieuwe eind- en toetstermen en de nieuwe manier van examineren.

Wilt u nog van de huidige, eenvoudigere VOL VCA-examinering gebruik maken? Graag verzorg ik voor u een training als optimale voorbereiding voor het behalen van uw diploma. Voor mensen met een lees- en leerachterstand heb ik een daarop aangepaste training paraat.

Wilt u meer weten? Bellen of mailen!

Met vriendelijke groet,

Faas Jonkers Veilig Werken
Mobiel: 06 – 38374752 Telefoon: 030 – 6990466
E-mail: faasjonkers@gmail.com
No. KvK: 30247636.

PS Wilt u nog het huidige examen VOL VCA doen? Ik adviseer u uiterlijk in mei 2017 examen te doen. Daarmee voorkomt u een mogelijke wachtrij van mensen die nog op de valreep voor september 2017 het huidige examen willen doen.

6-06-2016 Veranderingen bij de VCA examinering

Geachte lezer(s).

De examinering gaat veranderen. Nu ligt in de eind- en toetstermen de nadruk op kennis. Iedere eindterm begint met de aanhef: De kandidaat kan…..
Het examen bestaat uit meerkeuze vragen met drie antwoordmogelijkheden.

In de nieuwe bedeling zullen er naast dit type vraag ook vragen komen waarin de kandidaat op toepassing bevraagd gaat worden. Deze eindtermen beginnen met de aanhef: De kandidaat kan in een gegeven situatie……..
Dit worden vragen met méér dan drie keuzemogelijkheden waarbij er meerdere antwoorden gegeven moeten worden. Die gegeven situatie kan bestaan uit een tekst, maar ook uit een plaatje waarop bepaalde dingen te zien zijn.

Hieronder voorbeelden van de twee soorten vragen (het goede antwoord is dik gedrukt):

HUIDIGE VRAAG: KENNIS.
Toetsterm: De kandidaat kan omschrijven wanneer verschillende lichaamsbescherming wordt gebruikt.

Vraag: Welke kleding kun je gebruiken om je lichaam te beschermen tegen weersinvloeden?
0 A. Doorwerkkleding.
0 B. Fluoriserende kleding.
0 C. Een overall van brandvertragend materiaal.

NIEUWE VRAAG: TOEPASSING
Toetsterm: De kandidaat kan in een gegeven situatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kiezen.

Vraag: Je moet witte strepen wegbranden op een asfaltweg. Het regent niet en het is ongeveer 20 graden. Welke PBM moet je gebruiken in deze situatie? Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.
0 A. Rubberen handschoenen
0 B. Isolerend ondergoed
0 C. Brandveilige kleding
0 D. Signaal kleding

Voor deze manier van examineren zijn de eind- en toetstermen vernieuwd. Dat houdt het volgende in:
- Grotere eenheden (van 648 naar 93 toetstermen waarvan 45 toepassingsgericht).
- De huidige eind- en toetstermen zijn in hun geheel opgenomen in de nieuwe toetstermen. De inhoud verandert niet, de volgorde wel.
-  Er komen meer exclusieve toetstermen voor Basisveiligheid en VOL / VIL. Dit heeft tot gevolg dat er grotere verschillen komen in de te behandelen lesstof voor Basisveiligheid en VOL VCA.
De planning is dat in de eerste helft van 2017 proefexamens uitgebracht zullen worden.
In september 2017 worden de nieuwe eind- en toetstermen van kracht en zullen de examens in de nieuwe vorm gaan worden afgenomen. Dan worden de examens óók alleen nog digitaal afgenomen.

Momenteel ben ik bezig om een en ander te wijzigen. Van de ontwikkelingen houd ik u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Faas Jonkers
7-07-2015 Basisveiligheid VCA gecertificeerd voor Code 95

Sinds kort zijn de cursussen Basisveiligheid VCA gecertificeerd voor de bijtelling Code 95; nascholing voor beroepschauffeurs. Dit naast de al gecertificeerde cursussen Veilig Werken Langs De Weg en de heftruckcursussen.

7-07-2015 VCA á la minute.

De situatie kan zich voordoen dat op zeer korte termijn u of een van uw werknemers een diploma Basisveiligheid moet hebben. Neem contact met mij op. Ik zal alles in het werk stellen om hier een oplossing voor te vinden. Het hele jaar door en 6 dagen per week.

12-03-2015 Trekker rijden na 1 juli 2015.

Na 01-07-2015 moet iemand die een verreiker, heftruck, hoogwerker, shovel, mobiele graafmachine, dumper of andere langzame zelfrijder bestuurt een trekkerrijbewijs (T) hebben.

Voertuigen in deze categorie worden Landbouwtrekker (LBT) of Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) genoemd.

Op het plastic rijbewijs staat de categorie T al aangegeven. Na 01-07-2015 kan deze T geactiveerd worden. Met dit rijbewijs mag u dan een trekker, verreiker, heftruck, hoogwerker, shovel, mobiele graafmachine, dumper of andere langzame zelfrijder besturen.

Eisen voor het verkrijgen van het T-rijbewijs.

1e. U hebt een trekkercertificaat (Aequor).

Tot 1 juli 2015 moet iemand tussen 16 en 18 jaar een trekkercertificaat hebben als hij arbeid gaat verrichten met een trekker. Dit certificaat is gebaseerd op de Arbo-wet (deze eist dat men voor het bedienen van een machine instructie gehad moet hebben) en niet op de wegenverkeer wetgeving.

Op een AOC kun je hiervoor examen doen.

Tot en met 01-07-2016 kan de houder van een trekkercertificaat de T op het standaard rijbewijs laten activeren. Hierbij moet u wel een Eigen Verklaring kunnen overleggen. Door het invullen van een Eigen Verklaring laat u zien dat u lichamelijk en geestelijk geschikt bent voor het besturen van het voertuig.

Na 01-07- 2015 is het niet meer mogelijk om een trekkercertificaat te behalen.

2e. U hebt een rijbewijs B

In een overgangsperiode die loopt tot 01-07-2025 kan de houder van een rijbewijs B bij verlenging van dit rijbewijs verzoeken om de T op het nieuwe rijbewijs te activeren.

Tot die tijd mag met een rijbewijs B met een trekker rijden. Dit geldt voor alle B – rijbewijzen (ook automaat).

 Pas op: Laat u bij verlenging de T niet activeren, dan moet u als u alsnog een rijbewijs T wilt behalen hiervoor examen moeten doen bij het CBR.

3e. U hebt een rijbewijs C (vrachtwagen).

Bij houders van een rijbewijs C wordt bij behalen of verlenging de T automatisch geactiveerd.

4e. Als u na 01-07-2015 16 jaar wordt.

Na 01-07-2015 doet u bij het CBR examen voor het T-rijbewijs.

Het T-rijbewijs is een categorie op het Nederlandse rijbewijs.

 • Bij dit rijbewijs hoort geen E – rijbewijs (aanhangers). Er mag dus gewoon met aanhangers gereden worden zonder E achter T.
 • Met dit rijbewijs mag de bestuurder van een LBT (landbouwtrekker) en een MMBS deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.
 • Het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar gedaan worden en het praktijkexamen vanaf 16 jaar.
 • Het is niet verplicht theorie- en praktijklessen te volgen; of u de verkeerstheorie en de verkeerspraktijk voor tractoren beheerst wordt, wordt op het examen getoetst.
 • Het examen wordt altijd afgelegd op een landbouwtrekker met aanhangwagen.
 • De aanhangwagen moet zo hoog zijn dat de bestuurder geen direct zicht naar achteren heeft.
 • Omdat er heel veel voertuigen vallen onder de categorieën LBT en MMBS, is er gekozen voor een examenvoertuig dat recht doet aan het gemiddelde landbouwvoertuig qua grootte, hoogte en breedte en de moeilijkheid van het rijden met het voertuig.
 • Specifieke kennis voor MMBS’en wordt via het theorie-examen getoetst.

Onder openbare weg wordt verstaan:

Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen en -terreinen.

Vrij vertaald betekent dit alle wegen waar u vrijelijk kunt lopen of rijden, zonder dat dit expliciet is verboden door de eigenaar bijvoorbeeld door hekken en toegangscontrole.

27-02-2015 Overzicht bedrijfsongevallen en bedrijfsbranden

Het motto voor mijn bedrijf is: veilig werken loont de moeite. In de wandelgangen krijg je wel eens de vraag: gebeurt dat nou vaak, zo’n bedrijfsongeval? Ja, helaas vaker dan we in eerste instantie denken. Dat is de reden waarom ik bedrijfsongevallen en bedrijfsbranden ‘verzamel’.

Of iets al dan niet een bedrijfsongeval is, hangt van een aantal factoren af.

1e. het gebeurt tijdens het werk.
2e. er is letsel of schade.

Dit overzicht heeft niet de pretentie volledig te zijn. De ongevallen komen bij mij binnen via internet.

Hiervoor moeten de sites van plaatselijk bladen doorgenomen worden. Ik beschik niet over een ongelimiteerde hoeveelheid tijfd en daarom heb ik mezelf zekere beperking opgelegd. Meer zoektijd zal ongewijfeld meer ongevallen opleveren.

Naast de ongevallen en branden die het ‘nieuws’ halen is er nog een catagorie die om wat voor reden dan ook niet in de media komen. Aan een schatting in aantallen of procenten waag ik me niet maar ik ben bang dat het niet gering is.

Tot slot: voor één categorie ongevallen en incidenten maak ik een uitzondering en dat is koolmonoxide. Het resultaat van  een onvolledige verbranding. Helaas vallen er ieder jaar nog dodelijke slachtoffers. Zelfs in de ‘winter’ die we nu beleven. Het gemidelde ligt bij 150 ziekenhuisopnames en 10 dodelijke slachtoffers per jaar.

Wilt u meer weten? Stuur een e-mailbericht.

30-01-2015 Last minute trekkercertificaat

Na 01-07-2015 moet iemand die een trekker of andere langzame zelfrijder bestuurt een trekkerrijbewijs (T) hebben. Voertuigen in deze categorie worden Landbouwtrekker (LBT) of Motorvoertuigen Met Beperkte Snelheid (MMBS) genoemd. Met dit rijbewijs mag u een trekker, verreiker, heftruck, hoogwerker, shovel, mobiele graafmachine, dumper of andere langzame zelfrijder besturen.

Dit geldt alleen voor het rijden of werken op de openbare weg. Onder openbare weg wordt verstaan:
Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen en -terreinen.
Vrij vertaald betekent dit alle wegen waar u vrijelijk kunt lopen of rijden, zonder dat dit expliciet is verboden door de eigenaar bijvoorbeeld door hekken en toegangscontrole.

Op het plastic rijbewijs staat de categorie T al aangegeven. Na 01-07-2015 kan deze T geactiveerd worden. Wat moet u daarvoor hebben:

1. Een trekkercertificaat (Aequor).
2. Een rijbewijs B
3. Een rijbewijs C (vrachtwagen).
4. Als u na 01-07-2015 16 wordt, volgt u rijlessen bij een CBR erkende opleider en u doet bij het CBR examen.

Tot en met 01-07-2016 kan de houder van een trekkercertificaat de T op het standaard rijbewijs laten activeren. Hierbij moet u wel een Eigen Verklaring kunnen overleggen. Door het invullen van een Eigen Verklaring laat u zien dat u lichamelijk en geestelijk geschikt bent voor het besturen van het voertuig.

Tot 01-07- 2015 kun je nog een trekkercertificaat halen. Dit certificaat is gebaseerd op de Arbo-wet (deze eist dat men voor het bedienen van een machine instructie gehad moet hebben) en niet op de wegenverkeer wetgeving. In samenwerking met een exameninstelling kan ik u hier voor opleiden.

Wilt u meer weten?
Mailen of bellen; gewoon doen!!

23-12-2014 Vernieuwde opzet van heftruckcursussen
Na een zeer compact theoretisch deel wordt alle aandacht gericht op de praktijk. Voor opdrachtgevers is er de mogelijkheid om vooraf aan te geven welke onderdelen men in het praktijkdeel wil hebben. Hierdoor is het mogelijk om nog beter op de wensen van de klant in te spelen. Wilt u meer weten? Bel me of stuur een email.

01-11-2014 Nieuwe cursus Veilig Werken in het Groen
Met enige trots mag ik onder uw aandacht brengen de cursus Veilig Werken in het Groen (VWG). Deze cursus wordt in vier dagdelen gegeven; drie dagdelen theorie en op een dagdeel een rondleiding door het bedrijf met uitleg over het gebruik van bepaalde gereedschappen. Er wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de bedrijfssituatie en het dagelijks werk van de deelnemer.

De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen. Er is gekozen voor een mondeling examen omdat mensen met een leerachterstand maar veel meer nog met een leesachterstand grote moeite hebben met het maken van een schriftelijk examen.

Inmiddels hebben tachtig mensen de cursus gedaan. Dit naar tevredenheid van zowel deelnemers als bedrijfsleiding.

Voor verdere informatie kunt u bij de pagina “Cursussen” kijken.

Reacties zijn gesloten.