Veilig werken in het groen VWG

Het onderkennen van risico’s wat betreft veiligheid, gezondheid en welzijn in het werkveld. Deelnemers leren op een verantwoorde manier om te gaan met risico’s.

Onderwerpen:

1. Wetgeving 6. Gevaarlijke stoffen 11. Handgereedschap
2. Preventie 7. Brand en explosie 12. Ergonomie
3. Veiligheidsgedrag 8. Auto’s 13. Werken op hoogte
4. Voorbereiden op noodsituaties 9. Trekkers en werktuigen 14. Wegafzettingen
5. Elektriciteit 10. Motorgereedschappen 15. PBMs.


De opleiding
Deze is breed van opzet en geschikt als uitgangspunt voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Met name voor medewerkers met lees- of leerproblemen. Er wordt een vertaalslag gemaakt van de theorie naar de dagelijkse praktijk.

In het hiervoor speciaal ontwikkelde lesmateriaal wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de werksituatie.

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Dit duurt ongeveer een half uur.
Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer een certificaat.
Voorkennis: geen
Groepsgrootte: maximaal 10 personen.
Cursusduur: 4 dagdelen.

Certificaten zijn 10 jaar geldig met na 5 jaar een opfriscursus van 2 dagdelen. Hiervoor krijgt men een bewijs van deelname.

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie; neem contact met mij op.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de syllabus.

1. Wetgeving.
De Arbo-wet
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn
Plichten voor werkgever en werknemer
Milieuwetgeving
Inspectie SZW
2. Preventie.
Werken op afgelegen plaatsen
Buiten werken
Kleding
Begrippen; gevaar en risico
Onderkennen van gevaar en risico
Bronaanpak
Last Minute Risk Analysis (LMRA)
Melden van een ongeval.
Melden van een bijna-ongeval.
3. Veiligheidsgedrag
Welk gedrag hoort niet bij veilig werken
Welk gedrag hoort wel bij veilig werken
Orde en netheid
Veilige kleding
Struikelen, uitglijden en verstappen.
4. Voorbereiding op noodsituaties.
Het begrip “noodsituatie”
BHV
Verbandtrommel
Nooduitgang
Evacuatie
Verschil tussen ongeval en bijna-ongeval.
5. Elektriciteit
Werken aan installaties
Dubbele isolatie
6. Gevaarlijke stoffen
Te hoge of te lage zuurstofconcentratie in de lucht.
Gewasbescherming
Opslag van gevaarlijke stoffen
Opslag en afvoer van milieugevaarlijk afval.
Blootstelling
Inwerking van gevaarlijke stoffen
Ruiken
Etiketten
Gevaarsymbolen
Productinformatie
Beperken en voorkomen van schade
Medisch onderzoek (periodiek)
Bijzondere gevaarlijke stoffen
Asbest
Munitie
Koolmonoxide
Biologische stoffen
Werkwijze bij giftige planten
Allergie voor stoffen uit de natuur
7. Brand en explosie
Gevaren voor brand en explosie
Rookmelder
Opslag van gevaarlijke stoffen
Brand voorkomen
Branddriehoek
Blusmiddelen en hun werking
Wat doe je bij brand
Bedrijfshulpverlening
Brand en elektriciteit
Brand in natuurgebieden
Onweer
Brandwonden
8. Auto’s
Rijbewijzen
Aan- en afkoppelen van aanhangers.
Lading vastzetten
Zwaailicht
Meenemen van passagiers.
Vrachtwagen met kraan.
Vervoer van gereedschappen en machines.
9. Trekkers, werktuigen en zelfrijdende machines
Rijbewijzen
Meenemen van passagiers
Aan- en afkoppelen van aanhangers
Lading vastzetten
Zwaailicht
Aan- en afkoppelen van werktuigen
Aangehangen cirkelmaaiers
Versnipperaar
Schaftwagens
Zelfrijdende machines
10. Motorgereedschappen
Cirkelmaaier
Bosmaaier
Bladblazer op wielen
Bladblazer op de rug
Motorzaag
Grondboor
Heggenschaar
Snoeischaren
Kantensnijder
Onderhoud
Opslag van materiaal
11. Handgereedschap
CE
Algemene veiligheidsmaatregelen
Harken
Spaden en scheppen.
Vorken
Snoeigereedschap
Kruiwagens etc.
Onderhoud
12. Ergonomie
Machines en gereedschap aan de man aanpassen
Lichamelijke en mentale belasting.
Hulpmiddelen
Zitcomfort op trekkers en machines
13. Werken op hoogte
Rolsteigers
Ladders
14. Wegafzettingen
Gezien worden
Plaatsen en weghalen
Verkeersregelaar
15. PBMs.
Algemeen
Oog- en gelaatsbescherming
Gehoorbescherming
Ademhalingsbescherming
Hoofdbescherming
Hand- en armbescherming
Voet- en beenbescherming
Lichaambescherming
Valbescherming

 

Reacties zijn gesloten.